Tytuł Projektu

Absolwent IT. Program wsparcia absolwentów Uniwersytetu Łódzkiego

Okres realizacji Projektu

od 1.03.2019 r. do 31.08.2021 r.

Wartość Projektu

Projekt finansowany jest ze środków unijnych, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Wartość projektu: 1 014 876,00 zł

Dofinansowanie z Unii Europejskiej – wkład Funduszy Europejskich: 975 141,72 zł

Cel główny

Podniesienie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa. Projekt przewiduje opracowanie programów kształcenia i realizację szkoleń z zakresu IT dla 500 absolwentów (300 K, 200M) Uniwersytetu Łódzkiego, ze szczególnym uwzględnieniem osób z niepełnosprawnościami.

Zakres Projektu

Projekt przewiduje realizację szkoleń:

 1. Ścieżki szkoleniowej: Wprowadzenie do IT.
 2. Ścieżki przygotowującej do zawodu specjalisty baz danych.
 3. Ścieżki przygotowującej do zawodu programisty.
 4. Ścieżki przygotowującej do zawodu grafika/specjalisty User Experience.
 5. Szkoleń z cyberbezpieczeństwa i korzystanie z e-usług.
 6. Szkoleń z j. angielskiego w IT.
 7. Szkoleń miękkich:
  - Skuteczna komunikacja w zespole.
  - Kompetencje kluczowe na rynku pracy.
  - Znajdź swoje miejsce w branży IT.
  - LinkedIn jako skuteczne narzędzie budowania profilu zawodowego.
 8. Szkoleń: Dostępność produktów IT dla osób niepełnosprawnych, realizowanych w ramach bloku tematycznego: Wprowadzenie do IT.
 9. Szkoleń: Dostępność aplikacji dla osób niepełnosprawnych, realizowanych w ramach Ścieżki przygotowującej do zawodu grafika/specjalisty User Experience.
 10. Ścieżki przygotowującej do zawodu audytora dostępności.

Grupa docelowa

Grupę docelową stanowi 500 absolwentów/ek (300K/200M) Uniwersytetu Łódzkiego.

Planowane efekty

- nabycie i/lub podniesienie kompetencji absolwentów UŁ w dziedzinie IT;
- przygotowanie absolwentów (przede wszystkim nie posiadających wykształcenia w dziedzinie IT) do wejścia do branży IT, poprzez zdobycie kompetencji w wybranych ścieżkach zawodowych IT, poszerzenia kompetencji językowych oraz przygotowania się do aktywnego poszukiwania nowej pracy;
- wzmocnienie współpracy pomiędzy UŁ a pracodawcami z branży IT w regionie;
- wypełnienie braków w zatrudnieniu w firmach IT w regionie, a tym samym wzmocnienie jednej z inteligentnych specjalizacji (IS) w regionie.

Tłumaczenie materiałów na Polski Język Migowy znajduje się tutaj https://youtu.be/4_pOmgFX_eI