Absolwent IT. Program wsparcia absolwentów Uniwersytetu Łódzkiego” realizowanego w ramach Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym w ramach umowy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju nr POWR.03.01.00-00-T135/18.

Regulamin określa:

  1. Charakterystykę Projektu.
  2. Kryteria uczestnictwa w Projekcie.
  3. Rekrutację do Projektu.
  4. Zasady uczestnictwa w Projekcie.
  5. Warunki rezygnacji z udziału w Projekcie.
  6. Postanowienia końcowe.

§ 1 Charakterystyka Projektu

1. Projekt „Absolwent IT. Program wsparcia absolwentów Uniwersytetu Łódzkiego”, zwany dalej Projektem, realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

2. Realizatorem Projektu jest Uniwersytet Łódzki z siedzibą w Łodzi przy ul. Narutowicza 68, 90-136 Łódź.

3. Biuro Projektu jest zlokalizowane w Łodzi, przy ul. Narutowicza 68, 90-136 Łódź.

4. Projekt jest realizowany w okresie od 1 marca 2019 r. do 31 maja 2021 roku w siedzibie Centrum Współpracy z Otoczeniem Uniwersytetu Łódzkiego przy ul. Narutowicza 68, 90-136 Łódź.

5. Celem Projektu jest podniesienie kompetencji 450 absolwentów Uniwersytetu Łódzkiego (270K/180M) w zakresie IT do 30 maja 2021 roku, ze szczególnym uwzględnieniem kobiet i osób z niepełnosprawnościami.

6. W ramach Projektu planowana jest:

     a) Realizacja ścieżek szkoleniowych z zakresu IT:

  • ścieżka przygotowująca do zawodu Programisty,
  • ścieżka przygotowująca do zawodu Administratora baz danych,
  • ścieżka przygotowująca do zawodu Grafika/User Experience,
  • ścieżka przygotowująca do zawodu Audytora Dostępności.

     b) Szkolenia z bezpieczeństwa w sieci i korzystanie z e-usług, ze szczególnym uwzględnieniem seniorów.

     c) Szkolenia z języka angielskiego w IT - poziomy: A1, A2/B1, B2.

     d) Szkolenia miękkie: skuteczna komunikacja w zespole, kompetencje kluczowe na rynku pracy, znajdź swoje miejsce w branży IT, LinkedIn jako skuteczne narzędzie budowania profilu zawodowego.

7. Korzystanie z działań realizowanych w ramach Projektu jest nieodpłatne.

 

§ 2 Kryteria uczestnictwa w Projekcie

1. Wsparciem objęci będą absolwenci Uniwersytetu Łódzkiego, ze szczególnym uwzględnieniem kobiet i osób z niepełnosprawnościami, którzy chcą zdobyć kompetencje w wybranych ścieżkach z zakresu IT oraz szkoleniach zaplanowanych w projekcie. Zakres usług przewidziany do realizacji będzie dostępny dla absolwentów przez okres równy okresowi realizacji Projektu.

2. Udział w projekcie mogą wziąć wyłącznie osoby posiadające status absolwenta Uniwersytetu Łódzkiego. Absolwent to osoba, która obroniła dyplom studiów licencjackich, studiów magisterskich, studiów podyplomowych lub studiów doktoranckich na Uniwersytecie Łódzkim.

3. Kryteria rekrutacji dla ścieżek szkoleniowych IT, wymienionych w § 1 pkt 6a:

     a) Test kwalifikujący do uczestnictwa w poszczególnych trymestrach kursów (test predyspozycji do zawodu Programisty/Administratora baz danych/Grafika UX/ /Audytora Dostępności): 20 pkt.

     b) Absolwenci z niepełnosprawnościami otrzymują dodatkowe punkty (niepełnosprawność jest weryfikowana na podstawie oświadczenia Uczestnika Projektu o posiadaniu orzeczenia o stopniu niepełnosprawności): 5 pkt.

     c) Kobiety otrzymują dodatkowe punkty: 5 pkt.

4. Do udziału w ścieżkach szkoleniowych IT zostaną zakwalifikowane osoby, które w postępowaniu rekrutacyjnym uzyskały największą liczbę punktów. Maksymalna liczba punktów wynosi 30 pkt. W przypadku uzyskania tej samej liczby punktów  będzie decydowała kolejność zgłoszeń, a na wypadek rezygnacji uczestników z Projektu, utworzona zostanie lista rezerwowa.

5. Wszystkie ścieżki szkoleniowe IT, wymienione w pkt. §1 6a, podzielone są na trzy trymestry.

6. Istnieje możliwość przejścia całej ścieżki (trzy trymestry) lub zakwalifikowania się bezpośrednio na II lub III trymestr danej ścieżki (w przypadku zwolnienia miejsca w wyniku rezygnacji uczestnika/ów po którymś z trymestrów).

7. Kwalifikacja do II i III trymestru danej ścieżki szkoleniowej IT odbywać się będzie:

     a) w pierwszej kolejności z puli osób, które ukończyły I trymestr ścieżki Wprowadzenie do IT. Podstawą do zakwalifikowania się na kolejne trymestry będzie w przypadku tych osób liczba punktów z testu końcowego Wprowadzenia do IT.

     b) w przypadku niewyłonienia odpowiedniej liczby Uczestników z puli osób, które ukończyły I trymestr Wprowadzenie do IT uruchomiona zostanie rekrutacja otwarta na podstawie testu kwalifikacyjnego do II/ III trymestru.

8. W przypadku niezakwalifikowania się do II/III trymestru wybranej ścieżki Uczestnik nie może aplikować do kolejnych trymestrów innych ścieżek IT przewidzianych w Projekcie.

9. W ramach Projektu Uczestnik może wziąć udział tylko w jednej ścieżce szkoleniowej IT. Nie jest możliwie ukończenie jednej ścieżki szkoleniowej IT w ramach I edycji Projektu i kolejnej ścieżki szkoleniowej IT w ramach II edycji Projektu.

10. Kryteria rekrutacji dla szkoleń z bezpieczeństwa w sieci i korzystanie z e-usług:

     a) Absolwenci posiadający status seniora (seniorem w Projekcie jest osoba, która w dniu przystąpienia do projektu ukończyła 60 lat) otrzymują dodatkowe punkty: 5 pkt.

     b) Absolwenci z niepełnosprawnościami otrzymują dodatkowe punkty: 5 pkt.

     c) Kobiety otrzymują dodatkowe punkty: 5 pkt.

11. Do udziału w szkoleniach bezpieczeństwa w sieci i korzystania z e-usług zostaną zakwalifikowane osoby, które w postępowaniu rekrutacyjnym uzyskały największą liczbę punktów. Maksymalna liczba punktów wynosi 15 pkt. W przypadku uzyskania tej samej liczby punktów będzie decydowała kolejność zgłoszeń, a na wypadek rezygnacji Uczestników z Projektu, utworzona zostanie lista rezerwowa.

12. Kryteria rekrutacji dla szkoleń z języka angielskiego w IT:

     a) Test kwalifikacyjny: maks. 20 pkt.

     b) Absolwenci z niepełnosprawnościami otrzymują dodatkowe punkty: 5 pkt.

     c) Kobiety otrzymują dodatkowe punkty: 5 pkt.

13. Do udziału w szkoleniach z języka angielskiego w IT zostaną zakwalifikowane osoby, które w postępowaniu rekrutacyjnym uzyskały największą liczbę punktów. Maksymalna liczba punktów wynosi 30 pkt. W przypadku uzyskania tej samej liczby punktów  będzie decydowała kolejność zgłoszeń, a na wypadek rezygnacji Uczestników z Projektu, utworzona zostanie lista rezerwowa.

14. Kryteria rekrutacji dla szkoleń miękkich:

     a) Uczestnik Projektu: 10 pkt.

     b) Absolwenci z niepełnosprawnościami otrzymują dodatkowe punkty: 5 pkt.

     c) Kobiety otrzymują dodatkowe punkty: 5 pkt.

15. Do udziału w szkoleniach miękkich zostaną zakwalifikowane osoby, które w postępowaniu rekrutacyjnym uzyskały największą liczbę punktów. Maksymalna liczba wynosi 20 pkt. W przypadku uzyskania tej samej liczby punktów będzie decydowała kolejność zgłoszeń, a na wypadek rezygnacji Uczestników z Projektu, utworzona zostanie lista rezerwowa.

 

§ 3 Rekrutacja do Projektu

1. Rekrutacja do Projektu będzie odbywać się etapami i obejmuje okres od kwietnia 2019 r. do maja 2021 r. W przypadku osiągnięcia liczby zgłoszeń przekraczającej limit dostępnych miejsc zostanie utworzona lista rezerwowa.

2. Realizator Projektu zastrzega sobie możliwość wstrzymania rekrutacji.

3. Rekrutacja składać się będzie z następujących etapów:

     a) Etap I - wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego dostępnego na stronie https://absolwentit.uni.lodz.pl/ lub w Biurze Projektu oraz zapoznanie się przez potencjalnego Uczestnika z Regulaminem Projektu,

     b) Etap II - ocena formalna: sprawdzenie prawidłowości Formularzy Zgłoszeniowych i spełniania kryteriów udziału w Projekcie,

     c) Etap III - ocena merytoryczna, dokonana po teście sprawdzającym wiedzę wypełnionym przez kandydata,

     d) Etap IV -  weryfikacja uzyskanych punktów w kryteriach dodatkowych,

     e) Etap V - dotyczy osób zakwalifikowanych do Projektu: zawarcie Umowy uczestnictwa – w przypadku szkoleń dłuższych niż 8 h oraz podpisanie dokumentów wymienionych w § 3 pkt 8 Regulaminu Projektu.

4. Biuro Projektu znajduje się w Centrum Współpracy z Otoczeniem Uniwersytetu Łódzkiego przy ul. Narutowicza 68, 90-136 Łódź, II piętro, pokój 212.

5. Formularze Zgłoszeniowe nadesłane poprzez stronę internetową lub złożone w Biurze Projektu  zostaną zweryfikowane przez specjalistę ds. rekrutacji pod kątem formalnym oraz spełniania kryteriów uczestnictwa w Projekcie (§ 2 Regulaminu Projektu). Realizator Projektu zastrzega sobie, że wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem do udziału w Projekcie.

6. Do udziału w Projekcie zostaną zakwalifikowane osoby z największa liczba punktów w postępowaniu rekrutacyjnym, spełniające kryteria określone w Regulaminie Projektu (§ 2) w liczbie odpowiadającej zaplanowanym miejscom szkoleniowym. Plan szkoleń wraz z liczbą planowanych Uczestników określa załącznik do niniejszego Regulaminu.

7. Osoby zakwalifikowane do udziału w Projekcie (oraz osoby z listy rezerwowej) zostaną powiadomione drogą elektroniczną lub telefonicznie.

8. Osoba zakwalifikowana do udziału w Projekcie jest zobowiązana do zapoznania się, wypełnienia i podpisania następujących dokumentów:

     a) Formularza Zgłoszeniowego,

     b) Umowy określającej zasady uczestnictwa w Projekcie – w przypadku szkoleń dłuższych niż 8 h

     c) Oświadczenia Uczestnika Projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,

     d) Oświadczenia o stopniu niepełnosprawności (jeśli dotyczy).

9. Niezbędnym warunkiem udziału w Projekcie jest okazanie przez Uczestnika Projektu - celem weryfikacji danych z Formularza Zgłoszeniowego - następujących dokumentów:

     a) dowodu osobistego,

     b) dyplomu/odpisu dyplomu ukończenia studiów na Uniwersytecie Łódzkim.

10. Wykluczone z udziału w danej edycji Projektu będą osoby, które:

     a) nie uzupełnią wymaganych dokumentów we wskazanym przez Realizatora Projektu czasie,

     b) nie zgłoszą się w wybranym terminie na test kwalifikacyjny,

     c) w chwili podpisywania dokumentów uczestnictwa nie będą spełniać kryteriów rekrutacyjnych zadeklarowanych w Formularzu Zgłoszeniowym.

 

§ 4 Zasady uczestnictwa w Projekcie

1. Każdy Uczestnik Projektu jest zobowiązany do:

     a) podpisania dokumentów uczestnictwa wskazanych w § 3 pkt 9 Regulaminu Projektu,

     b) uczestnictwa w wybranych szkoleniach wskazanych w § 1 pkt 6 a-d Regulaminu Projektu,

     c) osiągnięcia minimum 80 % obecności w danym trymestrze,

     d) uzyskania pozytywnego wyniku z testu końcowego dla danego trymestru,

     e) terminowego stawiania się na szkolenia,

     f) potwierdzania swojego uczestnictwa w poszczególnych formach wsparcia na listach obecności, każdego dnia zajęć własnoręcznym podpisem,

     g) niezwłocznego poinformowania Biura Projektu w przypadku nie stawienia się na umówione szkolenie co najmniej jeden dzień przed umówionym terminem,

     h) wypełniania dokumentów niezbędnych do ewaluacji, monitorowania i prawidłowej realizacji Projektu,

     i) przystąpienia do testu sprawdzającego po zakończeniu szkoleń.

2. Każdy Uczestnik Projektu ma prawo do:

     a) otrzymania materiałów szkoleniowych w wersji elektronicznej,

     b) korzystania ze sprzętu komputerowego podczas realizowanych szkoleń w ramach Projektu,

     c) korzystania ze strony internetowej Projektu,

     d) korzystania z cateringu podczas szkoleń realizowanych w ramach Projektu.

 

§ 5 Warunki rezygnacji z udziału w Projekcie

1. W przypadku rezygnacji z udziału w Projekcie, Uczestnik Projektu ma obowiązek natychmiastowego złożenia w Biurze Projektu pisemnej rezygnacji z udziału w Projekcie wraz z wyjaśnieniem.

2. W przypadku zaprzestania uczestnictwa w szkoleniach z winy Uczestnika/Uczestniczki Projektu lub niedotrzymania wymaganego poziomu frekwencji na zajęciach, za wyjątkiem zdarzeń losowych i choroby, Uczestnik/Uczestniczka Projektu zobowiązany jest do zwrotu otrzymanych materiałów szkoleniowych.

 

§ 6 Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin Projektu obowiązuje w całym okresie realizacji Projektu.

2. Realizator Projektu zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu Projektu w sytuacji zmiany wytycznych, warunków realizacji Projektu, dokumentów programowych oraz wprowadzenia dodatkowych postanowień.

3. Realizator Projektu zastrzega sobie prawo skreślenia Uczestnika z listy Uczestników Projektu w przypadku niewywiązania się z zasad uczestnictwa w Projekcie określonych w § 4 Regulaminu Projektu. O skreśleniu z listy Uczestników Projektu Uczestnik zostaje poinformowany drogą pisemną.

4. Realizator Projektu nie ponosi odpowiedzialności za szkody i uszczerbki na zdrowiu Uczestników Projektu, którzy powinni posiadać indywidualne ubezpieczenie.

5. Realizator Projektu nie zwraca Uczestnikom kosztów dojazdu.

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego oraz inne obowiązujące przepisy prawa.

7. Regulamin obowiązuje w całym okresie realizacji Projektu.

 

Tłumaczenie materiałów na Polski Język Migowy znajduje się tutaj

 

Dokumenty do pobrania